Què és?

MobileCells és un projecte que reflexiona sobre com la tecnologia mòbil pot contribuir al món de l’art, la creativitat i la cultura, l’educació, el tercer sector, l’urbanisme, etc. El terminal mòbil com a plataforma que promogui la participació, la creació, les relacions i com camp d’exploració de noves tècniques i tendències audiovisuals, artístiques i de socialització.

Objectius de MobileCells

  • Divulgar, al públic en general, d’una forma lúdica i participativa, aspectes menys coneguts de la tecnologia mòbil, que van més enllà del seu ús comercial i que tenen poderoses implicacions en la forma en la que ens relacionarem i viurem al futur.
  • Crear un espai de debat i intercanvi per a professionals i tots aquells interessants en la temàtica, que ens ajudi a comprendre les conseqüències, reptes i oportunitats del ús massificat de les tecnologies mòbils en tot el món. Es tracta, per tant, d’analitzar i reflexionar, d’una forma participativa i lúdica, sobre les aplicacions socials, culturals i estètiques que els terminals i les tecnologies mòbils venen promovent a escala global.
  • Popularitzar la tecnologia mòbil per contribuït a la inserció digital, a través de la generalització del coneixement, de les seves formes d’utilització i de les possibilitats d’interacció obertes per aquest nous medis de comunicació.
  • Comprendre el repte que suposa el ús dels telèfons mòbils i les tecnologies Web per prestar serveis als col·lectius més desfavorits.
  • Oferir una mostrar artística especialitzada amb treballs basats en l’ús de les tecnologies mòbils per part de reconeguts artistes nacionals i internacionals.
  • Promoure intercanvis culturals entre investigadors i productes nacionals i internacionals.
  • Fer possible la participació de tots aquells que estiguin interessants en produir i distribuir continguts a través de les xarxes mòbils de comunicació.

 

Fitxa tècnica

Nom Camp d’activitat Any
MobileCells Xarxes mòbils de Comunicació 2009

Blocs temàtics


Mobricracy

Nous valors i noves formes de participació i interrelació. La tecnologia mòbil obre noves fronteres per accedir a i la informació educació. Permet noves formes de participació que poden donar lloc a noves formes de govern i gestió, tant a nivell local com global. En aquest projecte aborda aquesta temàtica des de el punt de vista pràctic, donant especial importància a les possibilitats que obre, per una part, el periodisme ciutadà, i per altre les noves tecnologies de geolocalització per una nova concepció del espai públic i el urbanisme. 


Mobile i desenvolupament social

Noves oportunitats de desenvolupament per col·lectius menys afavorits. Poder accedir a la informació democratitza, iguala als usuaris, el que permet integració social. El present projecte aborda aquesta temàtica de forma transversal, com eix reflexiu de les propostes pràctiques que es desenvoluparan, explorant les possibilitats de les nous mitjans mòbils per fomentar la cohesió social i per obrir noves oportunitats de inclusió per els col·lectius menys afavorits.


Mobile Culture

La tecnologia mòbil com a mitjà i com a instrument en les manifestacions culturals i artístiques contemporànies. El mòbil es configura tant com un nou suport per les manifestacions culturals, com un nou mitjà, el que determina que apareixin nous mitjans narratius i noves formes expressives.

Fases del projecte

Esdeveniments del MobileCells

Galeria Fotogràfica del MobileCells